PRIVACY VERKLARING

Huisartsen Plus

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het Engels GDPR) is een Europese wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Als zorgverleners werken wij met uw persoonsgegevens. Deze wet legt ons bepaalde plichten op en geeft u bepaalde rechten.
Meer informatie over de wetgeving vind je hier.

Onderstaand privacyreglement is bedoeld om u daarover te informeren.

De verwerking van uw gegevens en onze plichten daarbij

In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is belangrijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
Wij benadrukken terzijde graag dat wij ons ook voor de invoering van deze wet al sterk bewust waren van het belang van het zorgvuldig omspringen met uw gegevens en hiervoor de nodige maatregelen namen.
Onze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortvloeien, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld
  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor voorlichting
 • We letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website/praktijk.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden (zoals bijvoorbeeld marketing)
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener (mondelinge toestemming, inlezen ID), maar ook via onze website of folders in de wachtzaal.
 • Alle medewerkers binnen onze praktijk en bedrijven waarmee we werken (ziekenhuizen, labo, apotheek) hebben de plicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 30 jaar vanaf de laatste behandeling.
Volgende gegevens worden verzameld: identiteitsgegevens, contactgegevens, gegevens van uw gezondheid. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: het inplannen van en communicatie over een afspraak, de vlotte werking/beheer van de praktijk en het verlenen van medische zorgen.

Uw rechten als betrokkenen
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover dat de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om gedeeltelijke vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan uw behandelend arts.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, met uitzondering van deze derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons (specialisten, labo, apotheek) of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Alle partijen die in contact komen met uw gegevens (wijzelf en de bedrijven waarmee wij samenwerken) hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Uitwisseling van gegevens
De geïnformeerde toestemming van de patiënt om gezondheidsgegevens te delen, regelt louter de uitwisseling van deze gegevens via eHealth en Vitalink. Als u toestemming geeft, komen uw persoonlijke gegevens centraal beschikbaar en kunnen ze enkel geraadpleegd worden door een zorgverlener met een therapeutische relatie. Wordt de toestemming door u ingetrokken, dan wordt de gedeelde informatie van het platform verwijderd. Voor patiënten die deze toestemming niet gegeven hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om medische informatie met behandelende artsen uit te wisselen via andere beveiligde wegen (mondeling, schriftelijk of digitaal).

Het mail-verkeer via info@huisartsenplus.be houdt zich aan de GDPR-regelgeving. Het beantwoorden van medische vragen en het doorsturen van medische documenten zal daarom tot een minimum beperkt worden. Deze mail wordt beheerd en verwerkt door de huisartsen, verpleging en secretariaatsverantwoordelijken.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw vorige huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Dit kan door u persoonlijk overgedragen worden, maar ook per post of digitaal (niet per mail).

Inzage, wijziging en verwijderen van uw gegevens: vragen of klachten
Heeft u een vraag of een klacht of wil u uw gegevens laten aanpassen? Dan kan u ten allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Praktijk Huisartsen Plus

Koning Albertlaan 131, 3010 Leuven

016 85 04 66

info@huisartsenplus.be

Scroll naar boven